RODO


Komunikat z załącznikami

18‑03‑2019 11:53:19

Klauzula informacyjna - RODO

             Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Ligocka 1

Kontakt z Administratorem:

tel. 214-48-60 lub 215-20-57; fax: 214-48-70
e-mail:
sekretariat@zopo.czechowice-dziedzice.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Barbarę Sośnicką - Pawińską. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarza dane osobowe jako administrator danych osobowych lub jako podmiot przetwarzający na podstawie zawartych umów powierzenia obsługi w ramach obsługi świadczonej placówkom oświatowym na terenie Gminy Czechowice -Dziedzice na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.);
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016, poz. 1047)
  • uchwały Nr L/308/98 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, zmienionej uchwałą nr V/28/98 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 1998 r.

Cele przetwarzania: zatrudnienie i rekrutacja, rozliczenia z kontrahentami, realizacja zadań wynikająca z przepisów oświatowych (dowóz dzieci, SIO, obowiązek szkolny, rekrutacja do placówek oświatowych)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania czynności określonej tymi przepisami, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań.

Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

 

                                                                                                               

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agata Cisowska
email: administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl tel.:32/214-48-68
, w dniu:  18‑03‑2019 11:49:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Cisowska
email: administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl tel.:32/214-48-68
, w dniu:  18‑03‑2019 11:49:08
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2019 12:05:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie